Arbobesluit
(van kracht op 1 juli 1997)

Inhoudsopgave
Nota vanToelichting

Hoofdstuk 1 Definities en toepassingsgebied
Afdeling 1 Definities
Afdeling 2 Samenwerking, overleg, ontslag- en benadelingsbescherming en nadere regels
Afdeling 3 Onderwijs
Afdeling 4 Burgerlijke openbare dienst
Afdeling 5 Vervoer
Afdeling 6 Justitiële rijksinrichtingen
Afdeling 7 Defensie
Afdeling 8 Jeugdigen
Afdeling 9 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie
Afdeling 10 Thuiswerkers
Hoofdstuk 2 Arbozorg en organisatie van de arbeid
Afdeling 1 Jaarplan en jaarverslag
Afdeling 2 Arbeidsveiligheidsrapportage
Afdeling 3 Arbodiensten
Afdeling 4 Bedrijfshulpverlening
Afdeling 5 Bouwplaatsen
1 Definities en toepasselijkheid
2 Algemene verplichtingen inzake bouwplaatsen en verplichtingen in verband met het ontwerp van een bouwwerk
3 Verplichtingen in verband met de totstand-brenging van een bouwwerk
Afdeling 6 Winningsindustrieën in dagbouw
Afdeling 7 Nachtarbeid
Afdeling 8 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Vervoer
2 Thuiswerkers
Hoofdstuk 3 Inrichting arbeidsplaatsen
Afdeling 1 Algemene voorschriften
1 Definities
2 Algemene verplichtingen van de werkgever
3 Voorzieningen in noodsituaties
4 Inrichtingseisen
5 Ontspanningsruimten en andere voorzieningen
Afdeling 2 Aanvullende voorschriften bouwplaatsen
Afdeling 3 Aanvullende voorschriften winnings-industrieën in dagbouw
Afdeling 4 Aanvullende voorschriften benzine-stations
Afdeling 5 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Onderwijs
2 Vervoer
3 Justitiële rijksinrichtingen
4 Jeugdigen
5 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie
Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Afdeling 1 Algemene voorschriften
Afdeling 2 Voorschriften voor het werken met kankerverwekkende stoffen en processen
1 Definities en toepasselijkheid
2 Schriftelijke beoordeling en vastlegging van gegevens
3 Grenswaarden en voorkomen of beperken van blootstelling
4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Afdeling 3 Vinylchloridemonomeer
Afdeling 4 Benzeen
Afdeling 5 Asbest
1 Definities
2 Verbodsbepalingen
3 Voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten
4 Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten
5 Bijzondere bepalingen inzake het slopen van asbest, asbesthoudende producten, crocidoliet en crocidoliethoudende producten
6 Bijzondere bepalingen inzake crocidoliet en crocidoliethoudende producten
7 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
Afdeling 6 Specifieke gezondheidsschadelijke stoffen
Afdeling 7 Lood en loodwit
1 Lood
2 Loodwit
Afdeling 8 Fosforlucifers
Afdeling 9 Biologische agentia
1 Definities en toepasselijkheid
2 Inventarisatie en evaluatie en gevolgen categorie-indeling
3 Maatregelen met betrekking tot de blootstelling
4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
5 De Ondernemingsraad
6 Toezicht
7 Bijzondere bepalingen in verband met andere dan diagnostische arbeid in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde
8 Speciale maatregelen in laboratoria, ruimten voor proefdieren en industriële procédés
9 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
Afdeling 10 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Vervoer
2 Jeugdigen
3 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie
4 Thuiswerkers
Hoofdstuk 5 Fysieke belasting
Afdeling 1 Fysieke belasting
Afdeling 2 Beeldschermwerk
Afdeling 3 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Vervoer
2 Thuiswerkers
Hoofdstuk 6 Fysische factoren
Afdeling 1 Klimaat
Afdeling 2 Verlichting
Afdeling 3 Geluid
1 Algemeen
2 Geluidvoorschriften
Afdeling 4 Straling
Afdeling 5 Werken onder overdruk
Afdeling 6 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Vervoer
2 Justitiële inrichtingen
3 Jeugdigen
4 Zwangere werknemers
5 Thuiswerkers
Hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
Afdeling 1 Toepasselijkheid
Afdeling 2 Algemene voorschriften
Afdeling 3 Arbeidsmiddelen met een bedienings-systeem
Afdeling 4 Aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden
1 Afstemming
2 Algemene voorschriften
3 Voorschriften bij het laden en lossen van schepen
Afdeling 5 Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen
1 Afstemming
2 Arbeidsmiddelen op de bouwplaats
Afdeling 6 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Vervoer
2 Jeugdige werknemers
3 Thuiswerkers
Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheids- en gezondheidssignalering en herkeuring
Afdeling 1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Afdeling 2 Veiligheids-en gezondheidssignalering
Afdeling 3 Herkeuring
Afdeling 4 Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers
1 Onderwijs, burgerlijke openbare dienst, justitiële rijksinrichtingen en defensie
2 Vervoer
3 Thuiswerkers
Hoofdstuk 9 Verplichtingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen
Afdeling 1 Verplichtingen van werkgever, thuiswerkgever, werknemer, thuiswerker, zelfstandige, opdrachtgever, ontwerpende partij, uitvoerende partij en lifteigenaar of -beheerder
Afdeling 2 Bestuursrechtelijke bepalingen
1 Vrijstelling of ontheffing
2 Aanwijzing en eis tot naleving
Afdeling 3 Overgangs- en slotbepalingen
1 Intrekking regelgeving
2 Wijziging regelgeving
3 Overgangsrecht
4 Slotbepalingen

De auteur van de tekst van dit besluit is Nederland BV. De bewerking van deze tekst voor het gebruik op het Web is gedaan door Paul Ulenbelt, medewerker van de VGWM-unit van het FNV.